നടീൽ ഉത്സവവും ഹരിതനയ പ്രഖ്യാപനവും

ഒളവണ്ണ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് മുണ്ടോപ്പാടം നടീൽ ഉത്സവവും ഹരിതനയ പ്രഖ്യാപനവും ബഹു ക്യഷി വകുപ്പ് മന്ത്രി ശ്രീ വി.എസ് . സുനിൽകുമാർ നിർവഹിച്ചു .വി.കെ.സി മ്മദ്കോയ മുഖ്യാതിഥിയായി പങ്കെടുത്തു . ത്രിതല പഞ്ചായത്ത് പ്രതിനിധികൾ , ഉദ്യേഗസ്ഥർ,രാഷ്ട്രീയപാർട്ടി പ്രതിനിധികൾ തുടങ്ങിയവർ പരിപാടിയിൽ സന്നിഹിതരായിരുന്നു .