വൈദ്യുതി ഉപയോഗം കുറക്കാന്‍ !!!

വൈദ്യുതി ഉപയോഗം കുറയുന്നതു വഴി കേവലം പണം ലാഭിക്കാം എന്നതിനുപരിയായി വൈദ്യുതി പ്രതിസന്ധി മറികടക്കുന്നതിനും ആഗോള താപനമെന്ന സാമൂഹ്യ വിപത്തിനെ ഫലപ്രദമായി ചെറുക്കുന്നതിനു വരെ ഊര്ജ്ജ സംരക്ഷണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള് സഹായകരമാവുന്നുണ്ട്. ഊർജ്ജ സംരക്ഷണ ബോധവൽക്കരണ പരിപാടി ( ഊർജ്ജ കിരൺ ) പുവാട്ടുപറമ്പിൽ നടത്തി