മികച്ച നടിക്കുള്ള അവാര്‍ഡു ദാനം

ദേശീയ ചലച്ചിത്ര അവാർഡിൽ മികച്ച നടിയായ സുരഭി ലക്ഷ്മിക്ക് അഭിനന്ദങ്ങൾ