നിയമസഭയില്‍ ഉന്നയിച്ച സബ്മിഷന്‍

ഹൃദ്രോഗ ചികില്‍സാ രംഗത്ത് സ്വകാര്യ ആശുപത്രികള്‍ നടത്തുന്ന ചൂഷണം തടയുന്നതിനും വിലനിയന്ത്രണ നിയമപ്രകാരമുള്ള പട്ടിക ഒന്നില്‍ പുതുതായി ഉള്‍പ്പെടുത്തിയ കൊറോണറി സ്റ്റെന്റുകളുടെ വിലയിലുണ്ടായ കുറവ് ജനങ്ങള്‍ക്ക് ലഭ്യമാക്കുന്നതിനും അടിയന്തിര സര്‍ക്കാര്‍ ഇടപെടല്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് നിയമസഭയില്‍ ഞാൻ ഉന്നയിച്ച സബ്മിഷനും ആയതിന് ആരോഗ്യവകുപ്പ് മന്ത്രി നല്‍കിയ മറുപടി.