ലോക പരിസ്ഥിതി ദിനം.

നഷ്ടപ്പെടുന്ന പച്ചപ്പിനേയും ഇല്ലാതാകുന്ന ആവാസ വ്യവസ്ഥകളേയും ഓർമിപ്പിച്ചു കൊണ്ട് ഇന്ന് ലോക പരിസ്ഥിതി ദിനം. വൃക്ഷങ്ങള് ഇല്ലാതാകുന്നതും പുഴകളും തോടുകളും ഇല്ലാതാകുന്നതും മനുഷ്യന്റെ കടന്നുകയറ്റങ്ങള് കൊണ്ടാണെന്നത് ഒരിക്കൽക്കൂടി ലോകത്തെ ഓര്മ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് ഇന്ന് . പരിസ്ഥിതി ദിന ക്യാമ്പയിൻ ഡിവൈഎഫ്ഐ കുന്ദമംഗലം ബ്ലോക്ക് തല ഉദ്‌ഘാടനം ചാത്തമംഗലത്ത് വെച്ച് നിർവ്വഹിച്ചപ്പോൾ .