അനുമോദിക്കൽ ചടങ്ങ്

ഡിവൈഎഫ്ഐ പതിമംഗലം യൂണിറ്റ് സംഘടിപ്പിച്ച എസ്എൽസി , പ്ളസ്ടൂ വിജയികളെ അനുമോദിക്കൽ ചടങ്ങ് .