കയ്ച്ചപ്പാടുകള്‍

യു.ഡി.എഫ് മദ്യനയം എല്‍.ഡി.എഫ് തുടരുന്നത് ഭൂഷണമല്ല :

യു.ഡി.എഫ് സര്‍ക്കാരിന്റെ മദ്യനയം എല്‍.ഡി.എഫ് തുടരുന്നത് ഭൂഷണമല്ല : കഴിഞ്ഞ യു.ഡി.എഫ് സര്‍ക്കാരിന്റെ മദ്യനയം എല്‍.ഡി.എഫ് സര്‍ക്കാര്‍ തുടരുന്നത് ഭൂഷണമല്ല. നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന ബാറുകളെല്ലാം ബീര്‍ വൈന്‍ പാര്‍ലറുകളാക്കുകയും ബീറും വൈനും മദ്യമല്ലെന്ന നിലപാട് സ്വീകരിക്കുകയുമാണ് യു.ഡി.എഫ് ചെയ്തത്. പൊതുസമൂഹം തിരസ്കരിച്ച ഈ നയം തുടരുന്നത് ഉചിതമല്ല.

mee : hello

nnnnnn : helo

hello : hai

mycmnt : comments